Over deze website

Over deze website

Handleiding; hoe kan je deze site gebruiken?
Aanleiding; waarom deze site?
Contact; wie heeft deze site gebouwd?

Handleiding

Hoe kan je deze site gebruiken?

Deze website heeft voor zowel de podiumindustrie als geheel als voor educatieve doeleinden een informatief karakter. Er staat veel informatie op deze site die gebruikt kan worden voor zowel het toetsen en ontwikkelen van strategie als ter ondersteuning van een studie naar cultuurbeleid en cultureel ondernemerschap. Met de strategiekaart als verbindend middel, zijn de resultaten van het multidisciplinaire onderzoek in zijn geheel ter beschikking gesteld aan iedereen die daar interesse in heeft.

De website is opgedeeld in 4 delen: Organisatie, Trends, Publiek en Financiën. Onder elk deel zijn zogenaamde lemma’s te vinden waar je op kunt klikken. In een lemma wordt een begrip uitgebreid toegelicht, inclusief praktische voorbeelden en literatuurverwijzingen. Belangrijke begrippen op deze website zijn voorzien van een interne link. Door erop te klikken kom je bij de uitleg van het begrip, met voorbeelden en tips om verder te lezen.

 • ORGANISATIE: interne processen
  Welke interne processen (zoals programmering, planning, marketingstrategie, mediastrategie, hrm, kwaliteitszorg, code voor goed bestuur) hebben een toegevoegde waarde binnen onze organisatie? Welke activiteiten vinden binnen deze processen plaats? Hoe organiseren we onze interne processen op zo’n manier dat zij aan de verwachtingen van de stakeholders voldoen? Waarin moeten we uitblinken, als we onze stakeholders tevreden willen stellen?
 • TRENDS: leren en innoveren
  Hoe kunnen we, om onze visie te realiseren, de organisatie continu verbeteren? Wat kunnen we leren van trends en (bijvoorbeeld economische of politieke) ontwikkelingen en hoe kunnen we innoveren? Hoe blijven we in staat om de gekozen strategie te realiseren?
 • PUBLIEK: stakeholders
  Wie zijn onze klanten, onze stakeholders? Hoe zien zij ons? Wat verwachten zij van ons? Hoe moeten wij op onze stakeholders overkomen als we onze visie willen realiseren? Hoe aantrekkelijk moeten wij zijn voor onze stakeholders?
 • FINANCIEN
  Hoe staat het podium er financieel voor? Wat moeten we als podium doen om financieel succesvol te zijn? De toegevoegde waarde vanuit de andere drie perspectieven wordt hier “vertaald” in euro’s.

Topmenu

Bovenaan de site zijn verschillende links te vinden.

Zoeken

Je kunt een zoekterm invullen en je krijgt resultaten van alle pagina’s in deze website waar dit woord in voorkomt.

Data
 • DatabestandenHier kan je numerieke bestanden vinden. Deze kan je eventueel gebruiken als secundaire data voor je eigen onderzoek.
 • InterviewsVoor dit podiumonderzoek zijn veel interviews afgenomen. Deze zijn in geheel getranscribeerd (volledig uitgeschreven) en te lezen onder ‘interviews ‘.
Publicaties
 • ArtikelenEnkele onderzoeken hebben een publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift opgeleverd. Deze artikelen kan je hier lezen.
 • Presentaties Tijdens het onderzoek heeft het team meerdere malen gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de VNPF of Noorderslag. De (PowerPoint) presentaties staan allemaal online op deze website.
 • Rapporten Onder rapporten kan je onderzoeksverslagen lezen. Hierin staat hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd, de resultaten en conclusies van de deelonderzoeken van het project Podium voor de Podiumdirecteuren.
 • ScriptiesDe 3 betrokken  lectoraten van Inholland hebben tussen 2011 en 2013 afstudeerprojecten aangeboden aan studenten van media Entertainment Management (MEM), Communicatie (COM), Vrijetijdsmanagement (VTM)  en International Music Management (IMM). Deze scripties staan online en zijn in te zien op deze site.
Werkbladen

Praktische informatie om aan de slag te gaan met de strategie voor je podium.

Aanleiding

Waarom deze site?

Podiumdirecteuren zitten in een lastig parket; door bezuinigingen en de economische crisis is een daling te zien in de inkomsten van podia in Nederland. Overheden snijden in subsidies terwijl tegelijkertijd  de publieksinkomsten dalen (VNPF, 2013).  Drie lectoraten van Inholland hebben in samenwerking met de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -festivals (VNPF) onderzoek uitgevoerd met als doel het versterken van strategisch inzicht en bewustzijn. Hoe krachtig is mijn positie als podium en hoe maak ik die positie sterker naar de toekomst toe? Directeuren van theaters, schouwburgen of poppodia moeten heel verschillende partijen overtuigen van lokale en regionale toegevoegde waarde in een periode waarin cultuursubsidies onder vuur liggen. Hoe kunnen podiumdirecteuren de toegevoegde sociaal-culturele waarde van cultuurcentra voor de podiumkunsten het best onderbouwen (in argumenten en cijfers) waardoor ze hun podia effectiever kunnen verankeren? De podiumdirecteuren zullen in hun exploitatie recht moeten doen aan commerciële (profit) eisen, zonder in te leveren op hun artistieke en culturele visie en missie (non-profit, publieke doelen).

Dit onderzoek, genaamd  “Podium voor de Podiumdirecteuren”  is gefinancierd door SIA-RAAK (via de Stichting innovatie Alliantie stelt de overheid regionaal gelden beschikbaar aan hogeschoolonderzoekers en werkveldpartijen voor praktijkonderzoek). De aanvangsdatum van het onderzoek was september 2011 en het geheel is afgerond in december 2013.

In dit project is tijdens de duur een typisch bottom-up benadering gehanteerd. Op basis van vele geïnitieerde projecten probeerden we de informatie boven water te krijgen, die relevant is voor de branche en studenten in hoger onderwijs. Het gaat hier om vele relatief kleine projecten waar studenten als onderzoekers bij betrokken waren.

In de kern stelt dit project zich ten doel om de podia te ondersteunen in hun voortdurende vraag naar het verhogen van het culturele en financiële rendement, daarbij de nadruk leggend op de return on investment in het bijzonder via vernieuwende wegen en middelen. Hierbij zijn vier speerpunten gedefinieerd binnen de kaders van product-markt combinaties op het gebied van programmerings-  en sponsoring strategieën, alternatieve inzet van het podium en in het communicatiebeleid. Deze deelprojecten zijn vervolgens opgesplitst in 14 afzonderlijke onderzoeken.

Enkele podia en andere culturele instellingen hebben een ‘business club’. Er bleek echter behoefte om het model ‘business club’ verder uit te lichten . Benadrukt wordt hierbij het opbouwen van een constructieve band met alternatieve stakeholders binnen de periferie van het podium. Het beoogde platform stelt zich ten doel om een cirkel van ‘preferred clients’ te betrekken en te onderhouden. In ruil voor privileges dient de groep niet enkel te fungeren als sponsor maar ook als actief kennisdeler en netwerker ter verrijking van de functie en het exploitatieresultaat van het bewuste podium. De opbouw alsmede de functie en het onderhoud van een business club is onderwerp van studie binnen dit onderzoek.

Als tweede thema wordt aansluitend op het eerste de exploitatiemogelijkheid van podia voor cultuureducatie onderzocht. In toenemende mate zien podia zich genoodzaakt om naar alternatieve exploitatievormen te zoeken. Een van deze middelen is om allianties aan te gaan met educatieve instellingen die gebruik maken van de faciliteiten waarbij in vele gevallen een positieve bijkomstige doelstelling van cultuur is, de disseminatie naar jongeren.

Sociale media lijken de communicatieve tovermiddelen om als platform via interactiemedia (potentiële) bezoekers te binden en te bevragen. Als integraal onderdeel van het huidige (of toekomstige) communicatiebeleid van podia kan het medium de organische spreekbuis van een podium worden mits juist ingericht en enigszins geredigeerd. Als voorbeeld: complimenten maar ook kritische verhandelingen over het programma en het podium zelf moeten een plek krijgen met eventuele opvolging. Hoe richt je dat in? De huidige status van dit medium is meestal niet meer dan het verlengstuk van privé-contacten van directeuren en communicatiemedewerkers. Hoe ziet de professionaliseringsslag eruit? Hoe verhouden publiekssegmentatie en communicatie zich? Hebben verschillende publieksgroepen andere voorkeuren ten aanzien van de wijze waarop ze informatie willen ontvangen?

Het vierde thema betreft de vraag in hoeverre de content en het gebruik van het podium aansluit op de vraag van de markt. Staat het merk van het podium solide binnen de context van de omgevingsfactoren? De programmering problematiek is daarbij een essentieel onderdeel.  Is de vrijheid van samenstelling van het juiste program dat aansluit op de wens van de bezoeker groot genoeg? Hoe werkt de samenstelling van een programma binnen de restricties van de markt en de eisen op het culturele en financiële rendement?  Hoe verhoudt zich het verdienmodel van het podium tot de programmeringsdoelstellingen?

De ‘strategiekaart’ functioneert binnen dit project als centraal gereedschap in alle deelprojecten om duidelijk te maken dat de centrale vraag voor het project altijd gaat over relatie-onderhoud  met de verschillende stakeholders binnen de podia. Strategiekaarten zijn van direct nut voor podiumdirecties: in intern overleg, in analyse van de kracht van de organisatie, in het ontwerpen van scenario’s voor de toekomst. Strategiekaarten zijn ook bijzonder nuttig in het verkennen van alternatieve scenario’s, of die nu gaan over programmeringstrategieën, het versterken van de band met educatieve instellingen of over het communicatie- en marketingbeleid. Een hulpmiddel om inzicht in en overzicht over (de mate van) strategisch denken en handelen te krijgen, is een strategie- of businessmodel. Vanuit diverse sectoren binnen het culturele werkveld zijn strategische modellen (recentelijk) geformuleerd of herzien en toegespitst op de culturele sector. Modellen die de toon hebben gezet, zijn de balanced scorecard, de cultural scorecard en het Business Model Canvas.

Het businessmodel waar balans en samenhang sterk naar voren komen is de balanced scorecard. De vier invalshoeken van het model bepalen samen wat een organisatie moet doen om de missie en visie te realiseren en (artistiek en maatschappelijk) succesvol te zijn. Het podium dient aan alle vier de invalshoeken evenveel aandacht te besteden. Alleen doelstellingen formuleren op het gebied van interne processen kan leiden tot “navelstaren” zonder aandacht voor de markt en de stakeholders. Aandacht voor evenwicht is het uitgangspunt van de balanced scorecard. De bijbehorende strategiekaart biedt op één A4 inzicht in de strategie van de organisatie.

Contact

Wie heeft deze site gebouwd?

PodiumPower is een website waar de resultaten van het onderzoek Podium voor de Podiumdirecteuren openbaar worden gemaakt voor iedereen die daar interesse in heeft. De doelgroep zijn podiumdirecties, podiummedewerkers en studenten.

We willen deze site graag dynamisch houden en geregeld nieuwe informatie toevoegen. Als je op- of aanmerkingen hebt, suggesties of zelf een artikel toe wilt voegen, neem dan contact op met Annelies de Bruine (onderzoeker bij het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap en docente International Music Management).

Medewerkers aan deze site zijn:
Berend Schans van de VNPF en Hans Kraaijeveld van de VSCD. Onze gesprekspartners uit de branche, met name natuurlijk de aangesloten leden van de VNPF en de VSCD die hun medewerking toezegden (o.a. Gerard van P60, Stijn van W2, Judith van Victorie, Rob van Duycker, Petra van het Spant! theater, Quirin van Het Paard) en vele anderen. Waag Society voor de co-creatiesessies met (toekomstig) gebruikers voor de opzet van de website.  De stagiaires Lindy & Samira van GNR8 die de website hebben gebouwd. Tevens de vele studenten van Inholland die participeerden. Onderzoekers dr. Angelique Lombarts , drs. Annelies de Bruine,  drs. Annette van der Zee , Babs van Teylingen BA,  Hennie van Kuijeren MA,  dr. Jan de Bas, Dr. Joke Hermes, Joost ter Waarbeek  BA,  Koos Zwaan, drs. Pauline Borghuis, dr. Wes Wierda.